Her gün täze fotoeffekt !
   
Sene boýunça effektler
 
2015-09-1
2015-08-2
2015-08-1
2015-07-2
2015-07-1
2015-06-2
2015-06-1
2015-05-2
2015-05-1
2015-04-2
2015-04-1
2015-03-2
2015-03-1
2015-02-2
2015-02-1
2015-01-2
2015-01-1
2014-12-2
2014-12-1
2014-11-2
2014-11-1
2014-10-2
2014-10-1
2014-09-2
2014-09-1
2014-08-2
2014-08-1
2014-07-2
2014-07-1
2014-06-2
2014-06-1
2014-05-2
2014-05-1
2014-04-2
2014-04-1
2014-03-2
2014-03-1
2014-02-2
2014-02-1
2014-01-2
2014-01-1
2013-12-2
2013-12-1
2013-11-2
2013-11-1
2013-10-2
2013-10-1
2013-09-2
2013-09-1
2013-08-2
2013-08-1
2013-07-2
2013-07-1
2013-06-2
2013-06-1
2013-05-2
2013-05-1
2013-04-2
2013-04-1
2013-03-2
2013-03-1
2013-02-2
2013-02-1
2013-01-2
2013-01-1
2012-12-2
2012-12-1
2012-11-2
2012-11-1
2012-10-2
2012-10-1
2012-09-2
2012-09-1
2012-08-2
2012-08-1
2012-07-2
2012-07-1
2012-06-2
2012-06-1
2012-05-2
2012-05-1
2012-04-2
2012-04-1
2012-03-2
2012-03-1
2012-02-2
2012-02-1
2012-01-2
2012-01-1
2011-12-2
2011-12-1
2011-11-2
2011-11-1
2011-10-2
2011-10-1
2011-09-2
2011-09-1
2011-08-2
2011-08-1
2011-07-2
2011-07-1
2011-06-2
2011-06-1
2011-05-2
2011-05-1
2011-04-2
2011-04-1
2011-03-2
2011-03-1
2011-02-2
2011-02-1
2011-01-2
2011-01-1
2010-12-2
2010-12-1
2010-11-2
2010-11-1
2010-10-2
2010-10-1
2010-09-2
2010-09-1
2010-08-2
2010-08-1
2010-07-2
2010-07-1
2010-06-2
2010-06-1
2010-05-2
2010-05-1
2010-04-2
2010-04-1
2010-03-2
2010-03-1
2010-02-2
2010-02-1
2010-01-2
2010-01-1
2009-12-2
2009-12-1
2009-11-2
2009-11-1
2009-10-2
2009-10-1
2009-09-2
2009-09-1
2009-08-2
2009-08-1
2009-07-2
2009-07-1
2009-06-2
2009-06-1
2009-05-2
2009-05-1
2009-04-1

Doglan günler üçin ramkalar we fotoramkalar.

Ine bize ýetip gelen, ýatdan çykmajak we şadyýan baýramçylyk ýetip geldi-siziň Doglan günüňiz. Bu gün öz garaşylmadyk sowgatlary bilen, ýatdan çykmajak täsiri bilen, şadyýan degişmeleri bilen we geçen şowhunly ýatlamajyklary bilen doly.Her ýyl nähili geçirip bilerin ýa bolmasa nädip myhmanlary geň galdyryp bilerin diýip öz kelläňizi pikirler bilen doldurýaňyz. Biziň saýtymyzyň üsti bilen bu baýramçylygy üýtgeşik geçirip bilersiňiz.
N-1381 N-1379 N-1364 N-1277 N-1249
Doglan günler üçin maslahat berilen Happy Birthday fotoramkalar arkaly, siz öz suratlaryňyzy aňsatlyk bilen şowhunly, ajaýyp edip bilersiňiz, diňe size peçat etdirmek galýar.Maslahat geçýän ýeriňizi bu suratlar bilen bezäp bilersiňiz. Bu siziň baýramçylygyňyza täsinlik we ugurtapyjylyk howasyny gosar. Sanaglyja wagtyn ichinde Doglan gunler uchin retro stilinde ýönekeý suratlaryňyzdan ýatdan çykmajak fotokollajlar edip bilersiňiz. Aňsatlyk bilen öz suratlaryňyzy ýa bomasa dost-ýarlaryňyzyň ýüzleriniň suratlaryny pirog atly foto ýerleşdirip bilersiňiz.
N-1205 N-1035 N-1008 N-952 N-933
Ýa bolmasa açyk meýdanda geçen baýramçylygyňyzyň çyzym görnüşde suratyny taýýarlap bilersiňiz. Her birimiz ýeke bir gezek pikirlenen däldir dost-ýarlarynyň doglan günlerine näme sowgat edip bilerin diýip? Ýönekeý sowgady nädip täsin we ajaýyp edip bolarka? Biziň fotoramkalaryň üsti bilen Doglan günlere yasalan suratlar siziň sowgadyňyza ajaýyp goşant goşar.Eger siz duýdansyz ýagdaýda Doglan güne çagyralan bolsaňyz we siz sowgady satyn alyp yetişmän wagtyňyz size biziň saýtymyzyň kömegi deger.
N-631 N-621 N-541 N-344 N-266
Ýakyn adamlaryňyzy özüne çekmek üçin ýasalan süwinirlar sanaglyja wagt alar. Öz suratyňyzy ýa bolmasa ýakynyňyzyň ýüz keşbiniň suratyny ýükläýmek galýar we siziň sowgadyňyz taýýar. Size baýramçylyga boş eliňiz bilen gitmek galmaýar.Ähli Doglan günler üçin fotoramkalar, Doglan günüňiz bilen atly ramkalar, happy birthday atly ramkalar diňe siz üçin. Siz bulary el ýeterli ýagdaýda we internet arkaly arkaýyn ullanyp bilersiňiz.
1  2  
Awtomobiller   Bilbordlar   Gyzjagazlar üçin oýunlar   Oglanjyklar üçin oýunlar   Fotoramkalar   Çagalar fotoramkasy   Galam bilen surat çekmek   Winks   Birnäçe fotosuratlar üçin ramkalar   Animirleme   Знаменитости   Hellouin   Täze ýyl   Pişikler   Güjükler   Suratly senenamalar   Owadan gyzlar   Haýallar   Žurnallaryň daşlary   Söýgüliler üçin   Foto degişmeler   Tatuirowkalar   Ýazgyly fotoeffektler   Polaroid   Doglan gün Bolliwud   Ak-gara   Toý suratlar   Futbol   Haýwanlar                   Apple   Flowers         Deňiz                                                                                                                                                                                                               Beýzbol   Şükranalyk baýramçylygy       Tenis                                   Wanted           The Beatles         Lego   
© 2014 picjoke.net - Privacy Policy